NDFs Lovkomite

presenter

Mal for klubblover

 

LOVER OG REGLER FOR ....... DC

§1

Klubben er stiftet ..........., og navnet er ....... Dart Club.

§2

........ DC er medlem av Norges Dartsforbund (NDF), og skal arbeide for å fremme dartssporten i Norge.

MEDLEM

§3

Medlem i ........ DC er den som til enhver tid har betalt den fastsatte kontigent. Kontingenten består av klubbkontingent + forbundskontingent. Medlems-kontingenten skal være betalt innen 1 februar.

GENERALFORSAMLING

§4

Generalforsamlingen er klubbens høyeste myndighet, og avholdes hvert år i ........ måned. Innkalling skal skje med minst 5 ukers varsel. Forslag som ønskes behandlet, må være styret i hende senest 3 uker for generalforsamlingen avholdes. Fullstendig saksliste sendes medlemmene 2 uker før generalforsamlingen.

§5

Generalforsamlingen skal:

1. Godkjenne fremmøtte representanter.
2. Godkjenne innkalling, fullmakter og dagsorden.
3. Velge møtedirigent, møtesekretær
4. Behandle årsberetning.
5. Behandle regnskap.
6. Behandle innkomne forslag.
7. Fastsette kontingent.
8. Behandle budsjett.
9. Velge følgende tillitsvalgte:
  a) Klubbstyre, bestående av: Leder, Nestleder, Kasserer, Sekretær og et styremedlem.
  b) To vararepresentanter til styret. Vararepresentantene fungerer som valgkomite.
  c) Uttakningskomite (UK) bestående av klubbens leder og to medlemmer.

Lederen velges separat, og velges for ett år av gangen. Styrets øvrige medlemmer velges for 2 år av gangen, hvorav halvparten er på valg hvert år. Styret vil selv konstituere seg, og fordele vervene seg imellom. Vararepresentantene til styret og de to medlemmene til UK velges for ett år av gangen. De to øvrige medlemmene som velges til UK skal ikke sitte i klubbens styre.

Alle personvalg skal foregå skriftlig dersom det forekommer flere enn ett forslag. Blanke stemmer telles ikke og regnes som ikke avgitt. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår flertall (dvs mer enn halvparten av de avgitte stemmene) foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når flere skal velges ved en avstemning, må alle for å anses som valgt, ha mer enn halvparten av stemmene. Det foretas bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemningen anses de som valgt som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§6

Alle andre vedtak avgjøres med alminnelig flertall, når ikke annet er bestemt i lovene.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

§7

Ekstraordinær generalforsamling avholdes:

a) Etter vedtak på ordinær generalforsamling.

b) Etter vedtak av styret.

c) Etter krav fra minst 1/3 av klubbens medlemmer.

Det kunngjøres på samme måte som for ordinær generalforsamling, kalles inn med minst 2 ukers varsel. Ekstraordinær generalforsamling kan kun behandle saker som er oppført i innkallelsen. Forøvrig gjelder regler som ved ordinær generalforsamling.

VALGKOMITE

§8

Varamedlemmene til styret fungerer som valgkomite.

KLUBBSTYRET

§9

Styret er bindeledd mellom klubbens medlemmer og hhv ......... Krets og Norges Dartsforbund.

Styret skal:

  - forestå den daglige drift og representere klubben utad.
  - følge opp vedtak fattet av general- forsamlingen.
  - behandle løpende saker
  - i samarbeid med klubbens medlemmer arrangere ulike turneringer
  - innkalle til generalforsamling,samt forberede og gjennomføre dette.
  - sende inn evt forslag til krets- og forbundsting, samt representere klubben på nevnte ting.

OPPLØSNING

§10

Forslag om oppløsning skal først behandles på ordinær generalforsamling. Blir opp-løsning vedtatt med 3/4 flertall, skal det innkalles til ekstraordinær generalforsamling etter to (2) måneder. Blir forslaget vedtatt på nytt med 3/4 flertall, bestemmer dette møte disponeringen av klubbens midler.

DOMSUTVALG

§11

Klubbens styre fungerer som domsutvalg.

LOVENDRINGER

§12

Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinær generalforsamling. For gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

 

Disse vedtekter er vedtatt på ¼ ¼ . DC generalforsamling den ??/??-????, med endringer av ??/??-???? og ??/??-????