LOVER FOR XXX KRETS AV NORGES DARTSFORBUND

 

§ 1        Kretsens navn er XXX Krets av Norges Dartsforbund.

 

§ 2        Kretsen er tilsluttet Norges Dartsforbund, og skal arbeide for å nå NDFs målsettinger. Kretsen plikter å rette seg etter NDFs lover, vedtak og bestemmelser.

 

§ 3        Kretsting

Kretstinget er kretsens høyeste myndighet, og avholdes hvert år i februar/mars.

Innkalling skal skje med minst 6 ukers varsel. Forslag som ønskes behandlet, må være kretsstyret i hende senest 4 uker før kretstinget avholdes. Sakspapirer inkludert årsberetning, revidert regnskap, budsjettforslag samt innkomne forslag sendes alle klubber senest 2 uker før tinget avholdes. Hver klubb har kun en stemme, men kan møte med to delegater. Medlemmer av kretsstyret kan møte, men har kun stemmerett ved stemmelikhet i saker. Uten stemmerett, men med tale og forslagsrett kan ledere for lovbestemte eller tingvalgte komiteer møte.

 

§ 4        Kretstinget skal:

1.         Godkjenne de fremmøtte representanter.

2.         Godkjenne innkalling, fullmakter og dagsorden.

3.         Velge møtedirigent, møtesekretær samt to representanter til å undertegne protokollen.

4.         Behandle årsberetning.

5.         Behandle revidert regnskap.

6.         Behandle innkomne forslag.

7.         Vedta budsjett.

8.         Velge følgende tillitsvalgte:

a.Kretsstyre bestående av leder, nestleder, sekretær, kasserer og ett styremedlem.

b.To vararepresentanter til styret.

c.         Revisor.

d.Domsutvalg bestående av leder og to medlemmer samt ett varamedlem.

e.Valgkomite bestående av leder og to medlemmer samt ett varamedlem.

Alle valg gjøres for ett år i gangen.            

Alle personvalg foregår skriftlig dersom det forekommer flere enn ett forslag. Blanke stemmer telles ikke og regnes som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår flertall (dvs. mer enn halvparten av de avgitte stemmene) foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Når flere skal velges ved en avstemning, må alle for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ikke tilstrekkelig kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de som valgt som har oppnådd mer enn halvparten av stemmene. Det foretas bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemningen anses de som valgt som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Kretstinget kan bemyndige kretsstyret til å oppnevne medlemmer av de enkelte komiteer og utvalg.

Kretstinget er beslutningsdyktig ved det antall stemmeberettigede klubber som møter.

Alle vedtak gjøres ved alminnelig flertall når ikke annet er bestemt i lovene.

 

§ 5        Ekstraordinært kretsting          

Ekstraordinært kretsting avholdes:

a.       Etter vedtak på ordinært kretsting.

b.       Etter vedtak av kretsstyret.

c.       Etter krav fra minst 1/3 av kretsens klubber.

Det kunngjøres på samme måte som for ordinært kretsting, og kalles inn med minst 2 ukers varsel. Ekstraordinært kretsting kan kun behandle saker som er oppført i innkallingen. Forøvrig gjelder regler som ved ordinært kretsting.

 

§ 6        Klubbledermøte

Mellom to kretsting er klubbledermøtet kretsens høyeste myndighet og bør avholdes minimum en gang pr år. Klubbledermøtet innkalles av kretsstyret med 4 ukers varsel. Saksliste sendes ut 2 uker før møtet.

Forøvrig kan kretsstyret innkalle til klubbledermøte etter behov. Alle klubber kan møte med sin leder eller leders stedfortreder.

 

§ 7        Kretsstyret

            Kretsstyret er bindeleddet mellom klubbene og NDFs forbundsstyre.

Kretsstyrets oppgaver er:

a.       Være klubbenes bindeledd i kretsen.

b.       Fremme medlemsklubbenes interesser overfor NDF.

c.       På vegne av NDF påse at klubbene følger NDFs retningslinjer.

d.       Være NDFs delegerte representant ved rankinggivende turneringer og andre arrangement i NDFs regi som blir arrangert innenfor kretsen.

e.       Iverksette vedtak fra kretstinget.

f.         Være ansvarlig for gjennomføring av Norgesseriekvalifiseringen.

g.       Samordne turneringer innenfor kretsen, ved å sette opp terminliste.

h.       Være til hjelp for nye klubber under etablering, og ellers stimulere til videre utvikling av dartsinteressen i kretsen.

i.         Eventuelt sende inn forslag til forbundstinget.

j.         Representere kretsen på forbundsting og kretsledermøtet.

k.       Arrangere kretsmesterskap hvert år etter egne statutter.

l.         Føre kretsrankingliste for både damer og herrer etter egne statutter.

 

§ 8        Representasjon

a.       Med representasjonsoppgaver menes lagturneringer og individuelle turneringer der deltakerne representerer kretsen. Dette gjelder enten deltakerne er kvalifisert eller uttatt, og når kretsen helt eller delvis finansierer deltakelsen. I turneringer hvor kretsen er økonomisk involvert, skal spillerne bruke antrekk som bestemt av kretsen.

b.       Kretsstyret fungerer som uttakskomite (UK) dersom det ikke er oppnevnt/valgt egen kretskaptein.

c.       Ved lagspill utnevnes det en lagkaptein. Denne ordner/avtaler det praktiske overfor kretsen for hele laget. Lagkapteinen rapporterer oppnådde resultater til kretsen etter hver turnering.

d.       Ved individuell turnering er kretsstyret ansvarlig for å forberede/legge forholdene tilrette for deltakerne, samt informere disse om de praktiske forhold.

e.       I turneringer hvor XXX Krets har tatt ut spillere og/eller er økonomisk involvert, vil startkontingent, bot og eventuelle betalte reiseutgifter bli belastet den eller de spillere som uteblir fra turneringen.

 

§ 9        Domsutvalg

a.       Domsutvalget velges på kretstinget og skal bestå av leder og to medlemmer samt et varamedlem.

b.       På kretsens turneringer skal det alltid nedsettes en jury bestående av 3 (tre) personer.

c.       Domsutvalget avgjør vedtak i tvistesaker fattet av klubb- eller kretsstyret etter henvendelse eller klage.

d.       Domsutvalget er ankeinstans i saker der en jury i kretsarrangement har tatt en avgjørelse. Domsutvalget kan bare overprøve juryens fortolkning av lover og regler.

e.       Domsutvalget skal avgjøre skyld og straffe- reaksjoner mot klubber og enkeltpersoner som har forbrutt seg mot gjeldene lover og reglement. NDFs straffebestemmelser om forgåelser legges til grunn ved behandling av alle saker.

f.         Domsutvalgets avgjørelse kan ankes inn for NDFs domsutvalg.

g.       Domsutvalgets medlemmer plikter å sette seg inn i alle NDFs lover reglement og straffe- bestemmelser.

h.       Domsutvalget plikter å sende årsrapport til kretsstinget dersom det har vært saker til behandling.

i.         Domsutvalgets medlemmer skal være fra forskjellige klubber.

 

§ 10      Valgkomite

a.       Valgkomite skal bestå av leder og to medlemmer, som velges hvert år på kretstinget.

b.       Valgkomiteen skal, så langt det er mulig fremlegge forslag til de tillitsverv som skal velges på kretstinget.

c.       Valgkomiteen skal benytte følgende fremgangsmåte:

-       De sittende tillitsvalgte forespørres, skriftlig eller muntlig, om de er villige til å ta en ny periode eller ikke.

-       Deretter tilskrives klubbene med forespørsel om de har kandidater til kretsens verv.

-       Valgkomiteen legger frem et forslag på en kandidat pr verv.

-       Skulle det ikke være nok kandidater til ledige verv må komiteen på egen hånd forsøke å finne dette. Dersom komiteen ikke lykkes med å finne kandidater, er det kretstingets oppgave å gjøre dette.

d.       Alle kandidater skal forespørres og gi sitt samtykke til kandidaturet.

e.       Valgkomiteens forslag skal ha støtte i flertallet i komiteen.

f.         Valgkomiteens forslag må være kretsstyret i hende i så god tid at det kan inngå i sakspapirene til kretstinget.

 

§ 11      Lovendringer

Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært kretsting. For gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.